Dagens bilde
 Kalender
 Været
 Oppslagstavla
 Sjødata
 Om 9310.no
Annonse:

Tidligere saker og innhold kan sees på den opprinnelige forsida, her

** RELATERTE SAKER:
Nei til sammenslåing

(23. Jun. 2016 - 13:05)


Endelig avgjørelse om kommunefremtiden

(19. Jun. 2016 - 22:59)


- Et tydelig ja til å fortsette som egen kommune

(31. May. 2016 - 01:08)


Sørreisa som egen kommune

(27. May. 2016 - 14:51)


Sørreisa - en flott kommune

(26. May. 2016 - 12:51)


Sørreisa inn med Senja, Lenvik og Målselv

(28. Apr. 2016 - 22:03)

Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Intensjonsavtaler, folkemøte og folkeavstemming

Kommunesammenslåingen er et hett tema. 19.april blir det åpent informasjonsmøte, og 30.mai blir det folkeavstemming i Sørreisa.

Skrevet av Kim Hauglid, 18. Apr. 2016 - 11:06
Oppdatert: 18. Apr. 2016 - 11:17

3316 visninger på denne saken.

Skjønt, om det skal stemmes på alternativer eller ikke, eller om dette bare skal være rådgivende, det kan kanskje ordfører og kommunen være mer tydelig på. De kaller det en "rådgivende folkeavstemming", men når man foretar et demokratisk valg over ulike alternativ er det jo flertallets mening som skal følges, slik som i vanlige valg.

Dette blir ikke realiteten her. Stemmer folket for å beholde Sørreisa som egen kommune er det slettes ikke sikkert at dette blir fulgt av kommunestyret i deres endelige møte om saken 23.juni. Sånn er det kanskje mer snakk om en meningsmåling?

Men folkeavstemmingen blir uansett avholdt 30.mai i kretsene Straumen, Skøelv og Reinelv, som ved vanlige valg. Åpningstiden blir 14-21.

19.april kl 1900 holdes det et tverrpolitisk informasjonsmøte i kulturhuset. Les mer.

Hva er så de ulike alternativene? At Sørreisa består som egen kommune er selvsagt den ene løsningen. I Målselv ønsker man seg blant annet et giftemål med Bardu, Sørreisa og Dyrøy. Så har vi storebror Lenvik som gjerne tar inn de tre andre Senjakommunen sammen med Sørreisa og Målselv.

For sistnevnte løsning så ble det nylig underskrevet en intensjonsavtale mellom de seks kommunene. Dog, vår egen ordfører Jan-Eirik Nordahl ville ikke underskrive denne før kommunestyret hadde gitt sin tilslutnign til avtalen. Men han var klar på at han sluttet seg til avtalen i sin helhet, slik den foreligger i dag. Avtalen kan leses på Lenvik Kommunes nettsider.

Vi trekker frem noen punkter fra denne avtalen;

Fellesnemnd

Fra og med vedtak om etablering av en ny kommune innen 01.07.2016, og fram til etablering av den nye kommunen 01.01.2020, er den politiske organiseringen slik:

Kommunestyrene i de seks samarbeidende kommunene skal nedsette en fellesnemnd og det skal nedsettes et partssammensatt utvalg for etableringsprosessen. Fellesnemnda skal bestå av 27 medlemmer med varamedlemmer, slik:

Berg: 3 medlemmer, 2 varamedlemmer
Tranøy: 3 medlemmer, 2 varamedlemmer
Torsken: 3 medlemmer, 2 varamedlemmer
Sørreisa: 4 medlemmer, 3 varamedlemmer
Lenvik: 8 medlemmer, 5 varamedlemmer
Målselv: 6 medlemmer, 4 varamedlemmer

Navn og kommunesenter

Kommunens navn fastsettes innen utgangen av 2017 etter en navnekonkurranse der innbyggerne inviteres til å delta. Fellesnemda har ansvar for å sette denne i gang. Kommunens øverste politiske organ benevnes kommunestyre. Etter at søknad om kommunesammenslåing er sendt, igangsettes det en prosess for utarbeidelse av nytt kommunevåpen, nytt ordførerkjede og øvrige symboler for kommunen, herunder flagg, bordflagg, pins, profilering med mer. Kommunesenteret med sentraladministrasjonen skal ligge på Finnsnes.

Grunnprinsipper

Kommunene tar utgangspunkt i at det skal bygges en ny kommune basert på seks av kommunene i Midt-Troms. Det særpreg de enkelte bygder har, fra kystkultur med fiskeri og havbruk, via industri, handel, til innlandskultur med jord- og skogbruk, nasjonale trafikknutepunkt (Finnsnes og Bardufoss) og som vertskap for flere grener innen forsvaret, skal ivaretas og videreutvikles.

Selv om den nye kommunen tar utgangspunkt i seks eksisterende kommuner, kan det være behov for å justere kommunegrensene i forhold til tilstøtende kommuner. Slike tilpasninger kan tas opp og vurderes etter at det er avklart hvordan den nye kommunestrukturen blir i Troms.

Fra og med 01.07.2016 og ut valgperioden, fram til kommunevalget i 2019, og i interimsperioden etter kommunevalget fram til 31.12.2019 skal dagens organisering og kommunestyrene fungere.

Fra og med 01.01.2020 tar det nye kommunestyret over som kommunens øverste politiske organ. Det nye kommunestyret skal bestå av 45 representanter.

Lokale utvalg

Det etableres en geografisk struktur med kommunedelsutvalg som skal styrke lokaldemokratiet. Kommunedelsutvalgene skal formelt utnevnes av kommunestyret etter prosesser i kommunedelen som sikrer lokal forankring og legitimitet. 

Kommunedelsutvalget skal kunne sette saker på dagsorden, dvs saker som gjelder kommunens virksomhet – planlegging, drift, forvaltning og i samfunnsmessige spørsmål/politiske spørsmål som gjelder kommunedelen.

Kommunikasjon og næringsutvikling

Viktige knutepunkt for person- og godstransport som havner og flyplass skal videreutvikles. Likeså skal den nye kommunen arbeide for opprusting av nåværende veinett og etablering av nye veilenker/løsninger som kan bedre kommunikasjon og fjerne flaskehalser. 

Den nye kommunen må også ha fokus på helhetlige og framtidsrettede løsninger for kollektivtransporten, som flyruter, båtruter, bussruter og taxi. Nærings- og stedsutvikling må ivaretas for å sikre vekst og mangfold i alle deler av den nye kommunen. De vedtatte næringsfyrtårnene skal legges til grunn (for Sørreisa, red.anm.):

  • Sørreisa havn og næringsområde - som omfatter Øyjordneset og Gottesjord
  • Luftforsvarets stasjon Sørreisa som inkluderer CRC Sørreisa og Luftforsvarets Kontroll- og varslingsskole (LKVS)
  • Småskala reiseliv

Økonomi

Utgangspunktet for en ny kommune er å beholde en del tilskudd i 15 år, for deretter nedtrapping over 5 år, basert på nasjonale rammer for 2016, i forhold basistilskudd, småkommunetilskudd og Nord-Norge-tilskudd. 

Den sammenslåtte kommunen vil få økt sine inntekter (rammetilskudd) med 21,8 mill hvert år de 15 første årene (tilsvarende 0,9 prosent av dagens sum driftsinntekter). Inntektsnivået vil imidlertid være rundt 60,5 mill lavere enn dagens nivå etter perioden for inndelingstilskuddet. Dette utgjør -2,5 prosent ifht dagens brutto driftsinntekter. For at kommunesammenslåing skal være lønnsomt, må den nye kommunen innen 20 år ha realisert et innsparingspotensial tilsvarende reduksjonen i rammetilskuddet.

I perioden 2020-2039 vil den nye kommunen ha mottatt 189,1 mill kr mer enn de selvstendige kommunene vil få i sum, eksklusive engangsstøtte og reformstøtte.

Første 20 år vil gi en merinntekt som sammenslåtte kommuner på om lag 769 mill. kroner sammenlignet med om kommunene som gruppe står alene.

I tillegg til de statlige rammeoverføringene, har kommunene ulike ordninger for egeninntekter:

Samlet utgjør dette ca 100 millioner i egeninntekter for de seks kommunene. Eiendomsskatt må være lik for alle og ha likt beregningsgrunnlag i hele den nye kommunen. Imidlertid kan det søkes dispensasjon for å opprettholde dagens eiendomsskatt i en overgangsperiode til nivå og beregningsgrunnlag er avklart.

Det foreslås å søke om overgangsordning (dispensasjon) for en periode på 5 år der målsettingen er å ha lik eiendomsskatt i hele den nye kommunen.

Følgende framtidige eller pågående investeringsprosjekter skal prioriteres eller videreføres etter 01.01.2020 av den nye kommunen (for Sørreisa, red.anm.):

  • Vedtatt felles 1-10 skole i sentrum
  • Forøvrig vil det trolig være behov for ny barnehage og utbygging av sykehjemsplasser, omsorgsboliger/boliger

Kommunen som arbeidsgiver

Ingen kommunalt ansatte skal sies opp som følge av etableringen av ny kommune. Overtallighet skal løses gjennom naturlig avgang eller omplassering til stilling den enkelte er kvalifisert for.

Allerede iverksatte rekrutteringstiltak søkes videreført, herunder stipendordninger for yrkesgrupper som er særlig vanskelig å rekruttere.

9310.no er en lokal nettavis for Sørreisa kommune. Siden drives på privat
basis og initiativ av Kim Hauglid.

Nettavisa drives under enkeltpersonforetaket
Pixxl Nett og Salg Hauglid, med org.nr 989 008 102 MVA i Brønnøysundregistrene.

Adresse:
Ytterholtet 11
9310 SØRREISA

Telefon: 922 24 601

Epost: 9310@9310.no

Kontonummer: 9741 12 93010

Nettavisa skal drives etter regler og
retningslinger gitt i PFUs Vær Varsom Plakat.